FRC Tournament (30th Edition)

Discussion of computer chess matches and engine tournaments.

Moderators: hgm, Rebel, chrisw

Carlos777
Posts: 1767
Joined: Sun Dec 13, 2009 6:09 pm

Re: FRC Tournament (30th Edition)

Post by Carlos777 »

Division 1

Code: Select all

             Score   (Tie) Velv Viri akim Komo Stor Fire Blac Alta Mini Peac Slow Wasp
------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1: Velvet 7.2.0    27.0 / 44 573.75 XXXX ===1 ==== =1=1 01=0 01== ===1 ==10 1=1= 1==1 =1=1 ==1= (+14 -4 =26)
 2: Viridithas 12.0.0 25.5 / 44 551.50 ===0 XXXX 1==1 1==1 1=== =0== 01=1 ===1 0=== ===1 ===1 10=1 (+12 -5 =27)
 3: akimbo 1.0.0    25.0 / 44 525.00 ==== 0==0 XXXX 1=0= ==== ==01 1==1 ==== =10= ===1 1=1= 111= (+11 -5 =28)
 4: Komodo Dragon   24.5 / 44 510.50 =0=0 0==0 0=1= XXXX 11== 1=10 ==0= ==1= 0=1= 11=0 1110 111= (+15 -10 =19)
 5: Stormphrax 4.1.0  23.5 / 44 509.50 10=1 0=== ==== 00== XXXX ==11 1==0 =101 =1== 1=== ==0= ==1= (+10 -7 =27)
 6: Fire 9.3      23.0 / 44 494.00 10== =1== ==10 0=01 ==00 XXXX ==== ===1 ==== ==01 ==1= =1=1 (+9 -7 =28)
 7: Black Marlin 9.0  23.0 / 44 488.50 ===0 10=0 0==0 ==1= 0==1 ==== XXXX =1== 1=10 ===1 =1=0 1=1= (+10 -8 =26)
 8: Altair 7.0.0    22.0 / 44 466.75 ==01 ===0 ==== ==0= =010 ===0 =0== XXXX 10== 011= 111= ==1= (+9 -9 =26)
 9: Minic 3.41     19.5 / 44 433.75 0=0= 1=== =01= 1=0= =0== ==== 0=01 01== XXXX =001 =0== 10== (+7 -12 =25)
10: PeaceKeeper 2.30  18.5 / 44 402.00 0==0 ===0 ===0 00=1 0=== ==10 ===0 100= =110 XXXX 1=0= =01= (+7 -14 =23)
11: SlowChess 2.9   17.0 / 44 374.00 =0=0 ===0 0=0= 0001 ==1= ==0= =0=1 000= =1== 0=1= XXXX 001= (+6 -16 =22)
12: Wasp 6.50     15.5 / 44 336.25 ==0= 01=0 000= 000= ==0= =0=0 0=0= ==0= 01== =10= 110= XXXX (+5 -18 =21)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
264 games: +74 -41 =149
First 2 engines go to Premier League.
Carlos777
Posts: 1767
Joined: Sun Dec 13, 2009 6:09 pm

Re: FRC Tournament (30th Edition)

Post by Carlos777 »

Premier League

Code: Select all

             Score   (Tie) Stockfish Berserk 13 Caissa 1.1 Clover 6.1 RubiChess Viridithas rofChade 3 Velvet 7.3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1: Stockfish 16.1   53.5 / 70 1694.00 XXXXXXXXXX 1=====1=1= 111=11==1= ==1=1==111 1===1=1=1= 1=11==1==1 1=11=11=11 =1111111== (+37 -0 =33)
 2: Berserk 13     47.5 / 70 1465.50 0=====0=0= XXXXXXXXXX ====1=1==1 ====1==111 ====1=1==1 =1==1=111= =111=1=1== =111111=11 (+28 -3 =39)
 3: Caissa 1.18     38.0 / 70 1153.50 000=00==0= ====0=0==0 XXXXXXXXXX 00=====1=1 ==1====1== 11======== 1==11==111 =1==1111== (+17 -11 =42)
 4: Clover 6.1     38.0 / 70 1152.00 ==0=0==000 ====0==000 11=====0=0 XXXXXXXXXX 0========1 11=1====1= ==111=111= 11=111=10= (+19 -13 =38)
 5: RubiChess 20240112 33.5 / 70 1074.25 0===0=0=0= ====0=0==0 ==0====0== 1========0 XXXXXXXXXX 1=01=01=0= ==1==110== =1=111==== (+11 -14 =45)
 6: Viridithas 12.0.0  29.0 / 70 926.25 0=00==0==0 =0==0=000= 00======== 00=0====0= 0=10=10=1= XXXXXXXXXX ===1=01=== 0=1==1=11= (+9 -21 =40)
 7: rofChade 3.1    23.0 / 70 729.25 0=00=00=00 =000=0=0== 0==00==000 ==000=000= ==0==001== ===0=10=== XXXXXXXXXX =1===1101= (+6 -30 =34)
 8: Velvet 7.3.0    17.5 / 70 600.25 =0000000== =000000=00 =0==0000== 00=000=01= =0=000==== 1=0==0=00= =0===0010= XXXXXXXXXX (+3 -38 =29)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
280 games: +78 -52 =150